Za uporabo aplikacij je treba namestiti (brezplačni) Mathematica CDF player plug-in.

  • Curek tekočine, ki pušča: računska ocena dosega curka tekočine, če na rezervoarju oziroma na spojih instalacij nastane netesnost.

  • Dihalni ventil: računska ocena nihanja tlaka v rezervoarju glede na nihanje temperature. Podatek je osnova za izbiro in nastavitev dihalnega ventila rezervoarja s topilom, da ni nepotrebnih emisij hlapov zaradi pogostega odpiranja dihalnega ventila.

  • Dodajanje neinertiziranega prahu: računska ocena vdovoljene količine neinertiziranega prahu, ki ga je dovoljeno dodajati v inertizirani reaktor, da se inertizacija lahko ohrani.

  • Gostota hlapov v inertizirani posodi: računska ocena gostote zmesi nasičenih hlapov topila in dušika glede na temperaturo reaktorja in temperaturo okolice. Izračun pove, če se že pri kratkotrajnem odpiranju reaktorja inertizacija lahko izniči.

  • LOC: računska ocena mejne koncentracije kisika za inertizacijo. Ocena je narejena na osnovi spodnje meje eksplozivnosti in kemijske formule snovi.

  • Inertizacija pri uporabi PTS: glede na lastnosti inertiziranega reaktorja, v katerega se iz neinertizirane posode s sistemom PTS dodaja prah, se izračuna končno koncentracijo kisika v reaktorju. Možno je določiti parametre, da se inertizacija reaktorja pri dodajanju prahu ne izniči.

  • Razelektritev nasipa: aplikacija glede na mediano granulacije produkta in minimalno energijo vžiga produkta določi maksimalni dovoljeni premer posode v katero se presipava oziroma transportira produkt.

  • Vakuumsko sušenje: vakuumsko sušenje pogosto poteka z vakuumskimi črpalkami brez konstrukcijske zaščite (črpalka nima vgrajenih plamenskih zapor). Ker na tlačni strani črpalke adiabatna kompresija lahko povzroči segrevanje odsesanih plinov do temperature samovžiga, je treba zagotoviti, da zaradi možnega puščanja sistema in posledično vdora zraka v sistem zmes na tlačni strani ne more postati eksplozivna. Določi se potrebni pretok balastnega dušika, da je to zagotovljeno.