Protieksplozijska zaščita IPZ

Na delovnih mestih, kjer se uporablja vnetljive pline, tekočine ali gorljiv prah, je nevarnost eksplozije, ker te snovi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Dolžnost delodajalca je, da z ustrezno načrtovanimi in izvedenimi ukrepi protieksplozijske zaščite prepreči nastanek eksplozije, ki bi lahko imela škodljive posledice za osebje, imetje ali okolje.

Po zahtevah Pravilnika o protieksplozijski zaščiti mora delodajalec ukrepe načrtovati v Elaboratu eksplozijske ogroženosti in glede na elaborat ukrepe tudi dosledno izvesti.

IPZ d.o.o. nudi pomoč pri zagotavljanju uspešne protieksplozijske zaščite: